Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
 
Turističko rekreacijska zona Raminac

Na području Jezera Raminac prostornim planom Grada Lipika i Urbanistički planom uređenja izdvojenog građevinskog područja turističko-rekreacijske zone Raminac (UPU 6) predviđena je gradnja kamp naselja (glamping, bungalovi, šatorsko naselje, auto-kamp).

Ukupna površina predviđena za gradnju kampa je oko 15ha i namjena te površine je ugostiteljsko-turistička namjena – planska oznaka T3 - kamp. U ovoj zoni ugostiteljsko-turističke namjene može se formirati jedna ili više građevnih čestica za gradnjukampa s pratećim sadržajima, najveća dopuštena veličina građevne čestice je jednaka veličini zone. (max.15,0 ha).

Oblik i veličina građevne čestice moraju omogućiti gradnju kamp mjesta za šatore (veličine otprilike 11,5 m2), kamp parcela (veličine otprilike 100 m2), zgrade pratećih sadržaja i pomoćnih zgrada (zgrade recepcije i sanitarije) koje zajedno čine cjelinu pri čemu građevna čestica mora imati osiguran kolni pristup (minimalne širine kolnika 5,5 m) na javnu prometnu površinu odnosno priključak na komunalnu infrastrukturu što podrazumijeva priključak vodoopskrbe, rješenje odvodnje, elektroopskrbe i elektroničke komunikacijske mreže.