Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
 
Osnovne škole

Škola danas...

Osnovna škola Lipik u Lipiku je matična škola koja u svom sastavu ima jednu područnu školu:
   Područnu školu Dobrovac   I.-IV. razreda


U matičnoj školi Lipik nastava se izvodi u jednoj školskoj zgradi, gdje nastavu pohađa 288 učenika od I.- VIII. razreda i to učenici nižih razreda u 7 razrednih odjela  u dvije izmjenljive smjene, a učenici viših razreda u dopodnevnoj smjeni u 8 razrednih odjela. Učenici putnici prevoze se autobusom prijevoznog poduzeća APP iz  Požege.

Područna škola Dobrovac nalazi se na cesti Lipik- Kutina, udaljena od matične škole 4 km. U njoj nastavu pohađaju učenici iz Dobrovca i dijela Kukunjevca. Nastava se odvija u jednoj smjeni sa 15 učenika u jednom kombiniranom razrednom  odjelu 1. i 3. razreda i jednom 2. i 4.. razreda.

Škola kroz povijest...

Škola u Lipiku  osnovana je 1874. godine kao obospolna niža pučka škola. Do tada su djeca polazila školu u Pakracu. Nastava se izvodila u privatnoj zgradi, a 1886. godine sagrađena je školska zgrada sa tri učionice i jednim učiteljskim stanom.

Sve do 1954. godine škola je radila kao četverorazredna. Te godine počela je prerastati u osmorazrednu školu, da bi školske godine 1957./1958. godine izašla prva generacija učenika sa završenih osam razreda. Škola Lipik tada je obuhvaćala i slijedeća naselja: Filipovac, Skenderovce, Dobrovac, i Jagmu...

Za potrebe škole adaptirana je bivša zgrada općine Lipik izgrađena 1902. godine. Spajanjem više prostorija stvorene su učionice, te nešto upravnog i pratećeg prostora.

Za potrebe nastave se upotrebljava se i dvorišna (prije općinska gospodarska) zgrada sa jednom učionicom, školskom kuhinjom i kuhinjom i radionicom za nastavu tehničkog odgoja.

1962. godine dolazi do pripajanja škola Donji Čaglić i Donji Kukunjevac (osmorazredne škole) pod upravu - Osnovna škola 'Ivo Lola Ribar' Lipik.

Zbog pada broja učenika i neriješenih kadrovskih problema 1970. godine dokida se područna škola Donji Čaglić (viši razredi) i učenici se prevoze u Lipik-3 kilometara.1971. godine dokidamo područnu školu Korita (četverorazrednu) i 1973. godine Jagmu, te učenike obaju škola prevozimo zajedno sa učenicima viših razreda iz tih naselja u matičnu školu Lipik.

Da bi se ostvarila što bolja stručna zastupljenost u područnoj školi Donji Kukunjevac, dio nastavnika predaje u dvije škole (Lipik i Donji Kukunjevac) već 1970. godine. Na taj način rješena je i konačna  Sistematizacija radnih mjesta u budućoj novoj školi u Lipiku izgradnjom novog objekta i prevozom učenika viših razreda iz Donjeg Kukunjevca u Lipik. (U ovoj školskoj godini 1973./1974. broj učenika u Kukunjevcu od V-VIII razreda iznosi svega 89.)

Neriješeno pitanje školskog prostora u Lipiku, kao i rapidan pad broja učenika u područnim školama, stvaralo je viziju izgradnje novog školskog objekta u Lipiku i koncentraciju svih učenika viših razreda cijelog područja.

Već 1967. građani Lipika idu na referendum za izglasavanje mjesnog samodoprinosa za izgradnju škole. Zbog slabe pripremljenost referendum nije uspio. Politički i prosvjetni faktori naše općine smatraju da je izgradnja nove škole u Lipiku jedino ispravno rješenje i da se treba spremati na novi referendum građana Lipika.

1971. godine izlazimo ponovno na referendum  i građani Lipika izglasavaju samodoprinos od 2% na tri godine za izgradnju škole.

1978. godine izgrađena je zgrada u kojoj je i danas škola.

Kroz povijest škola nije prestajala s radom do 1991. godine. Tada je napadom Jugo vojske i srpskih paravojnih formacija na Lipik onemogućen njen rad, a učenici i učitelji su morali ići u prognanstvo. Okupacija dijela Lipika u kojemu se nalazi i naša zgrada, trajala je  od 12.10 . do 6. 12. 1991.

Već 1992. godine vraćaju se učitelji i zajedno s HV uređuju školu, jer mogućnost školovanje djece značio je i povratak stanovništva.

1993. godine izgrađena je školska športska dvorana i  u njoj osim redovite nastave učenici mogu trenirati : nogomet, rukomet, odbojku, košarku, ples i gimnastiku,  a u Dobrovcu na streljani mogu vježbati streljaštvo.

Završetkom radova na obnovi fasade zgrade pokrpane su i posljednje ratne rane.

Kontakt:

Osnovna škola Lipik
Školska 25
34551 Lipik

E-mali: os-lipik-001@skole.htnet.hr
www.os-lipik.skole.hr

Tel./Fax.: +385 (0)34 421 486
Ravnateljica: Klaudija Kovač