Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
Natječaj za pružanje ugostiteljskih usluga povodom Dana grada

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 48. Statuta Grada Lipika („Službeni Glasnik Grada Lipika“ broj 3/09, 7/11, 2/13, 2/14 i 1/18) gradonačelnik Grada Lipika raspisuje

NATJEČAJ
za pružanje ugostiteljskih usluga prilikom održavanja manifestacija
povodom Dana Grada

I.    Predmet natječaja je prikupljanje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga (priprema i posluživanje hrane i pića) u parku preko puta Gradske uprave Lipik na k.č.br. 1160/7, 1191/2, 1193/2 i  1195/2 u k.o. Lipik.
 
II.    Ugostitelj je dužan organizirati pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme održavanja svih manifestacija povodom obilježavanja Dana Grada Lipika u periodu od 16. do 29. rujna 2018. god.
Ugostiteljske usluge pružaju se u skladu sa zakonskim propisima i propisanim standardima za obavljanje svoje djelatnosti. Ugostitelj je dužan učiniti sve potrebne predradnje za nesmetano pružanje ugostiteljskih usluga van ugostiteljskog objekta i o svom trošku ishoditi sve eventualne dozvole i odobrenja nadležnih tijela za obavljanje svoje djelatnosti na lokaciji iz točke I.

III.    Početni iznos naknade za pružanje ugostiteljskih usluga iznosi 5.000,00 kn.

IV.    SADRŽAJ PONUDE
Pravo podnošenja ponuda imaju sve pravne i fizičke osobe registrirane za djelatnost iz natječaja.
Ponuditelji mogu podnijeti ponudu pod uvjetom da danom isteka roka za dostavu ponuda imaju podmirene sve obveze prema Gradu Lipiku.
Ponuda mora sadržavati:
-    za fizičke osobe (obrtnici): prostor za koji se natječe, ime i prezime, adresa prebivališta, telefonski broj odgovorne osobe ponuditelja, preslika osobne iskaznice, preslika obrtnice iz koje je vidljiva registracija za obavljanje djelatnosti koja je predmet natječaja, izjava o nepostojanju duga prema Gradu Lipiku,
-    za pravne osobe: prostor za koji se natječe, naziv i sjedište, preslik izvoda iz sudskog registra iz kojeg je vidljiva registracija za obavljanje djelatnosti koja je predmet natječaja, telefonski broj odgovorne osobe ponuditelja; izjava o nepostojanju duga prema Gradu Lipiku,
-    brojevima i slovima točno ispisanu visinu ponuđene naknade, koja ne može biti niža od početne naknade iz točke III. ovog natječaja,
-    detaljan opis predloženih usluga sa cjelokupnom ponudom (vrsta hrane i pića s prijedlogom ugostiteljske ponude),
-    Izjava o osiguranju uvjeta korištenja navedenih u točki V. ovog Natječaja.


V.    UVJETI KORIŠTENJA
Odabirom na natječaju, ponuditelj se obvezuje:
-    održavati čistoću u i oko prostora koji će se koristiti za pružanje ugostiteljskih usluga,
-    ukloniti sav otpad oko i unutar mjesta manifestacija do 7 sati,
-    osigurati opremu za pružanje usluga i radnu rasvjetu,
-    urediti i opremiti uređajima i inventarom prostor za obavljanje djelatnosti iz natječaja uz prethodnu suglasnost Grada Lipika,
-    pridržavati se odredbi javnog reda i mira kao i ostalih važećih odluka Grada Lipika,
-    osigurati i primijeniti sustav naplate (izdavanje računa) u skladu sa odredbama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom kao i osigurati internetski pristup potreban za provođenje mjera fiskalizacije,
-    ishoditi dozvole i odobrenja za obavljanje djelatnosti izvan ugostiteljskog objekta.

VI.    ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici preporučenom pošiljkom ili neposrednom predajom na adresi: Grad Lipik, 34551 Lipik, Ulica Marije Terezije 27, s naznakom "PONUDA ZA NATJEČAJ – NE OTVARATI".
Ponude moraju prispjeti na adresu Grada Lipika do 13. rujna 2018. god. do 14:00 sati.
Ponuda mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe podnositelja te ovjerena pečatom.
Javno otvaranje ponuda održat će se dana 13. rujna 2018.god. u 14:00 sati.

VII.    KRITERIJ ODABIRA      
Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz Natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene naknade.
Nepravodobne, neodređene i nepotpune kao i ponude kojima je iznos naknade manji od onog određenog kao početni iznos naknade, neće se razmatrati.
Ukoliko se prilikom otvaranja ponuda utvrdi da ponuditelj nema podmirene sve obveze prema Gradu Lipiku, njegova ponuda će biti odbačena.
Nakon što Povjerenstvo izvrši vrednovanje ponuda, a Gradonačelnik donese Odluku o odabiru najprihvatljivije ponude, odabrani ponuditelj potpisat će s Gradom Lipikom ugovor do 15. rujna 2018. godine. U slučaju da odabrani ponuditelj odustane, ugovor će se sklopiti s prvim sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem, uz uvjete iz ovog Natječaja.
U slučaju da dva ili više ponuditelja dostave identične ponude, odabrat će se Ponuda koja je ranije prispjela.
Odabrani ugostitelj će imati ekskluzivno pravo pružanja ugostiteljske usluge na prostoru koji je predmet ovog Natječaja.

Grad Lipik ima pravo poništiti natječaj u cijelosti ili djelomično i ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obrazloženja ponuditeljima.
Natječaj se objavljuje na internet stranici i oglasnoj ploči Grada Lipika.
Detaljnije informacije o natječaju zainteresirani mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu  Grada Lipika, Ulica Marije Terezije 27, Lipik ili na telefon 034 314 821.  
         
KLASA: 372-03/18-01/08
UR.BROJ: 2162/02-03-04/5-18-2
Lipik, 10. rujna 2018. god.                                                             

GRADONAČELNIK
Vinko  Kasana, bacc.ing.agr.

10.09.2018. 9175 pregleda