Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
 
Nabava usluga deratizacije

Predmet nabave: Usluge deratizacije

Rok za dostavu ponuda: 03.04.2013 12:00

Procijenjena vrijednost: 416.000,00

CPV glavni rječnik: 90923000-3 Usluge deratizacije

Način nabave: Okvirni sporazum s više gospodarskih subjekata

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH: 2013/S 002-0023866