Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
 
Sprječavanje sukoba interesa

Temeljem članka 80. stavka 2., a u svezi sa člankom 76. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16) Grad Lipik kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima je u sukobu interesa gradonačelnik Grada Lipika niti sa njim povezane osobe u smislu članka 77. Zakona o javnoj nabavi.